ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В УМОВАХ СИСТЕМНИХ ЗМІН

Share Button

Screenshot_2016-06-01-15-27-34ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В УМОВАХ СИСТЕМНИХ ЗМІН

В. М. Князевич, Т. П. Авраменко, В. В. Короленко

У роботі проаналізовано існуючі глобальні виклики громадському здоров’ю, підкреслено роль «епідеміологічного зміщення» в бік неінфекційних захворювань, насамперед серцево-судинних. Досліджено чинну нормативно-правову базу розвитку громадського здоров’я в Європі та Україні і на цій основі визначено концептуальні підходи щодо вдосконалення публічного управління охороною громадського здоров’я в Україні з урахуванням глобальних викликів та із залученням усіх зацікавлених сторін державно-приватного діалогу та партнерства. Водночас управлінські рішення в цьому напрямі не мають чітко визначеного системного характеру, оскільки вектор розвитку громадського здоров’я законодавчо не визначений. Тому результати дослідження можуть бути використані під час офіційного розроблення концептуальних засад, стратегії та деталізованого плану реформування сфери охорони громадського здоров’я України згідно з чинним українським та міжнародним законодавством за світовими стандартами відповідно до існуючих глобальних викликів із задіянням інституцій громадянського суспільства, механізмів державно-приватного партнерства, залученням шляхом широкої адвокаційно-комунікаційної програми до турботи про власне здоров’я кожного жителя України.

Стаття / Article

DEVELOPMENT PROSPECTS PUBLIC ADMINISTRATION IN PUBLIC HEALTH OF UKRAINE UNDER SYSTEMIC CHANGE

V. M. Knyazevich, T. P. Avramenko, V. V. Korolenko

This paper analyzes the current global challenges to public health, emphasized the role of «epidemiological bias» toward noncommunicable diseases, especially to cardiovascular ones. The existing legal framework on public health in Europe and Ukraine was explored, on this basis, conceptual approaches to the elaboration of public administration in the field of public health in Ukraine were defined considering global challenges with the involvement of all stakeholders of publicprivate-public dialogue and partnership. The Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and Ukraine, of the other part, directly provides for the establishment and approval of concept and strategy of health reform. The same Agreement provides a number of prime steps on the reorganization of public health in Ukraine. In September 2015 performing one of these steps – creation of the Center for Public Health of Ukraine was began. However, management decisions in this area are not clearly defined systemic nature, as the vector of development of public health law also is not clearly defined. Therefore, the results of the study can be used in official development conceptual framework, strategy and detailed plan for reforming public health in Ukraine under the current Ukrainian and international legislation with international standards according to existing global challenges, with the employment of civil society institutions and mechanisms of state-private partnership, involvement by a broad advocacy and communications programs to care about their health every citizen of Ukraine.